Winkelwagen

Producten

Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. Door zijn bestelling erkent de klant, of hij voor zichzelf dan voor derden handelt, kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en die zonder enige afwijking of voorbehoud te aanvaarden. De publicatie van deze voorwaarden op de website van de verkoper worden als voldoende bekendmaking door de koper aanzien.

 1. Het aanbod op de website wordt enkel ter informatie aangeboden en kan niet worden beschouwd als een bindende offerte. De verkoop wordt uitsluitend definitief in hoofde van de verkoper na de schriftelijke of elektronische (e-mail) aanvaarding en bevestiging door de verkoper van de verkoop zonder dat hieruit een leveringsplicht in hoofde van de verkoper kan worden afgeleid .

 1. De prijzen, vermeld op de website, worden enkel ter informatie en indicatie aangeboden en kunnen niet worden beschouwd als een bindende offerte in hoofde van de verkoper. De verkoper behoudt zich ten allen tijde het recht voor de prijzen zonder verwittiging aan te passen. Enkel de prijs, vermeld op de definitieve aanvaarding van de verkoop door de verkoper, wordt als bindend beschouwd zonder dat hieruit een leveringsplicht in hoofde van de verkoper kan worden afgeleid.

 1. Eventuele leveringstermijnen worden enkel ter informatie aangeboden en zijn op geen enkele wijze bindend noch een reden tot annulatie van de verkoop door de koper. Vertragingen in leveringen of annulatie van de verkoop door de verkoper omwille van de onmogelijkheid om binnen een redelijke termijn te leveren kunnen nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 1. De goederen worden beschouwd als zijnde verkocht, geleverd en aanvaard in onze zetel. Het transport van de goederen gebeurt steeds op risico van de koper, zelfs wanneer deze hiervoor geen verzendingskosten betaald. Eventuele beschadigingen, verlies of andere opmerkingen dienen enkel door de koper rechtstreeks bij de vervoerder te worden verhaald zonder enige vrijwaring door of verantwoordelijkheid van de verkoper ten aanzien van de koper.

 1. In aansluiting met de geldende wetgeving heeft de koper het recht om binnen de zeven dagen na de levering in overeenstemming met artikel 5 van deze verkoopsvoorwaarden te verzaken aan de verkoop door de terugbezorging op zijn kosten van de goederen binnen deze termijn op de zetel van de verkoper. Dit recht is niet van toepassing indien de goederen speciaal op vraag van de klant werden besteld buiten cataloog, afgemeten zijn, afgesneden zijn of speciaal voor de klant werden aangepast of geproduceerd.

 1. De verzaking aan de verkoop impliceert dat de goederen op geen enkele manier werden uitgepakt, gebruikt of getest tijdens deze periode en dat zij in een ongeopende originele verzendingsverpakking zonder opening of verbreking van verzegeling worden terugbezorgd in dezelfde staat als diegene waarin zij het bedrijf hebben verlaten. Het openen van iedere vorm van verpakking of de vaststelling van iedere vorm van beschadiging van de originele verpakking impliceert automatisch dat de koper de koop als definitief beschouwd en onvoorwaardelijk verzaakt aan zijn recht op annulatie.

 1. Bij een verzaking binnen de hierbij gestelde voorwaarden verbindt de verkoper zich tot terugbetaling van de kostprijs van de goederen, verminderd met de door hem gemaakte financiële kosten, administratie- en transportkosten, zelfs wanneer de goederen franco werden verzonden.

 1. Gezien onze hoedanigheid als tussenpersoon, zal de waarborg of garantie met betrekking op door ons geleverde goederen steeds beperkt zijn binnen de wettelijke verplichtingen tot de waarborg of garantie die door de fabrikant, de invoerder of de groothandelaar verstrekt wordt, zonder dat de koper kan aanspraak maken op meer rechten dan diegene, die de verkoper heeft ten opzichte van de fabrikant, de invoerder of de groothandelaar. De koper heeft steeds het recht voorafgaandelijk deze garantievoorwaarden op te vragen.

 1. Het recht op waarborg of garantie dient onmiddellijk na de vaststelling van een fabricatiefout of ander gebrek, waarvoor de producent van de goederen kan worden aansprakelijk gesteld, te worden uitgeoefend zonder dat het goed nog mag gebruikt worden of door de koper of derden mag worden onderzocht of gerepareerd. De goederen dienen zich in ieder geval in dezelfde staat en verpakking te bevinden als waarin zij werden geleverd, alsook vergezeld te zijn van een aankoopbewijs, afgeleverd door de verkoper.

 1. Het recht op garantie of waarborg kan nooit aanleiding geven tot meer schadevergoeding dan herstelling van het betrokken goed, vervanging door een gelijkaardig goed of terugbetaling van het aankoopbedrag van het goed naar keuze van de fabrikant, de invoerder, de groothandelaar of de verkoper. De verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, rechtstreekse of onrechtstreekse schade of winst- en genotsderving bij de koper of derden ten gevolge van een eventueel gebrek aan de geleverde goederen. Alle kosten voor bewaring en/of terugzending naar de fabrikant, de invoerder of de groothandelaar alsook de terugzendingkosten naar de koper zijn ten laste van de koper.

 1. Het niet-gebruiken van het goed na aankoop gedurende bepaalde tijd kan geen aanleiding geven tot een verlenging van de in de garantievoorwaarden of de wettelijke bepaalde termijnen. Iedere poging om gebrekkige goederen te repareren of te openen, ieder gebruik, dat aanleiding kan geven tot bijkomende schade of slijtage, de montage of, in het algemeen, iedere vorm van interventie vanwege de koper of derden, die aanleiding kan geven tot een verzwaring van de schade aan de goederen of kan voorkomen dat de juiste oorzaak van het gebrek kan worden vastgesteld, heeft een onmiddellijk en volledig verval van het recht op garantie of waarborg tot gevolg.

 1. Al onze facturen zijn, behoudens expliciete voorafgaande afspraak, strikt contant betaalbaar bij levering van de goederen. De koper zal de nodige betalingen verrichten bij de levering, dan wel de correcte gegevens overmaken aan de verkoper, ten einde deze toe te laten om bij de levering de vereiste betaling uit te voeren.

 1. In geval van overeengekomen uitstel van betaling na levering zal iedere vertraging of laattijdigheid in de afgesproken betalingstermijnen forfaitair aanleiding geven tot een verhoging van de factuur met een bedrag, gelijk aan 1,2% per begonnen maand. Ten einde de administratieve kosten, die gepaard gaan met de inning van een laattijdige betaling, te dekken zal de verkoper tevens recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 5% van de laattijdige betaling met een minimum van 75 euro.

 1. Zolang de goederen niet werden betaald blijven deze onvoorwaardelijk eigendom van de verkoper, die ten allen tijde het recht heeft deze goederen of gelijkaardige goederen te recupereren bij de koper of zijn rechtsopvolgers op enkel vertoon van de factuur zonder enige procedure tot inbeslagname bij de schuldenaar of zijn rechtsopvolgers.

 1. Alle verplichtingen, voortvloeiende uit de verkoop zelf of uit deze algemene voorwaarden, zijn solidair van toepassing op eventuele derden, indien deze door de koper bij deze verkoop werden betrokken of indien de factuur op hun naam, op vraag van de koper, werd opgemaakt.

 1. Iedere vorm van betwisting dient op straffe van verval van rechten binnen de zeven dagen na de levering of na de vaststelling van de betwisting per aangetekend schrijven naar de zetel van de vennootschap te worden verstuurd.

 1. Iedere geschil met betrekking tot de overeenkomsten of tot deze voorwaarden tussen verkoper en koper vallen uitsluitend onder de toepassing van het Belgisch recht. Partijen aanvaarden in geval van betwisting zonder enige uitzondering de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België).